Condiții generale de vânzare și aprovizionare


1. ACCEPTAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR GENERALE DE VÂNZARE –
Toate ofertele noastre se bazează pe termenii și condițiile noastre generale de vânzare și fac parte integrantă din act și modul în care accesează acestea sunt considerate cunoscute și acceptate de către client; Vânzările noastre se fac numai în conformitate cu acești termeni și condiții de vânzare și prevalează asupra oricărei alte clauze conținute în cererea de ofertă și comenzi; Orice transmitere a comenzilor către compania noastră implică acceptarea fără rezerve a termenilor și condițiilor noastre de vânzare cu privire nu numai la tranzacția respectivă, ci și la toate tranzacțiile comerciale viitoare; Toate acordurile reciproce trebuie făcute în scris; Condițiile generale ale clientului sau divergența față de confirmări nu sunt obligatorii.

  2. OFERTE – Ofertele noastre nu sunt obligatorii chiar dacă nu sunt specificate în mod explicit și, deși, dacă conțin o dată de expirare; Toate prețurile sunt cotate ca prețuri nete fără TVA la cota aplicabilă respectivă.

  3. COMENZI ȘI CONFIRMARE A COMENZILOR – Comenzile de achiziție trebuie trimise complete și definite în fiecare punct: au valoarea propunerilor de contract; Acceptarea lor se face prin confirmarea comenzii noastre în conformitate cu termenii și condițiile generale de furnizare; Doar confirmarea comenzii determină finalizarea contractului de vânzare; Condițiile enunțate în confirmarea comenzii vor prevala asupra celor conținute în oferta noastră și / sau în comanda de cumpărare a clienților și vor fi considerate definitive, cu excepția cazului în care sunt respinse imediat; Comenzile de cumpărare care au legătură cu drepturile de proprietate industrială ale terților (brevete, mărci și mărci comerciale, desene și modele etc.) nu sunt acceptate; Dacă, din orice motiv, clientul ne-a făcut o comandă de cumpărare care ne ascunde drepturile de proprietate industrială ale unor terți (brevete, mărci comerciale și mărci comerciale, desene și modele etc.), operațiunile relative vor fi luate în considerare pe singurul risc al clientului , care va fi răspunzător pentru daune pentru orice prejudiciu adus drepturilor menționate anterior, atât față de proprietarii lor, cât și față de Compania noastră, de asemenea prin garanție și despăgubire; Putem accepta comenzi la prețuri legate de data confirmării noastre, cu condiția ca comanda să fie însoțită de livrarea totală; Comenzile de cumpărare pentru înlocuire sau completări, cu excepția declarației noastre contrare, sunt considerate comenzi noi.

  4. CONDIȚII DE LIVRARE ȘI DE TRANSPORT – termenele de livrare indicate în orice documente sau declarații sunt doar orientative și nu exhaustive; Orice întârziere în livrare nu poate întemeia cererile de despăgubire sau rezilierea parțială a contractului; Previziunile de livrare sunt făcute în ipoteza în care clientul furnizează toate datele necesare pentru îndeplinirea comenzii; Mărfurile călătoresc pe riscul și pericolul clientului, chiar dacă este convenită clauza „livrare gratuită”; Riscul îi revine clientului la notificarea noastră de disponibilitate pentru inspecție sau expediere dacă expedierea sau livrarea este întârziată la cererea clientului sau din alte motive dincolo de controlul nostru rezonabil; Dacă prețurile sunt convenite, livrate gratuit, clientul este responsabil pentru descărcarea promptă și corectă; Perioadele de așteptare sunt pe cheltuiala clientului; Clientul este obligat să efectueze fără întârziere toate plățile datorate în cazul livrării sau condiționate de livrare; Determinăm felul și modul în care mărfurile sunt expediate și ambalate; Ne rezervăm dreptul de a furniza cu maximum 4% mai mult sau mai puțin din cantitatea comandată.

  5. DISPUTE SAU LITIGII – Orice dispute sau litigiu care rezultă din afaceri tranzacționate, atât de mult de către Compania noastră, de la orice reprezentant sau agent, singura jurisdicție fiind Curtea București.

  6. PENALITĂȚI – Compania noastră nu acceptă nicio penalizare.

  7. IMPOZITUL CIRCULAȚIEI – Dacă nu se percepe niciun impozit pe cifra de afaceri pentru livrările către un cumpărător într-un stat membru al Uniunii Europene, cumpărătorul trebuie să furnizeze imediat orice dovezi pe care le solicităm în conformitate cu dispozițiile legale, inclusiv, dar fără a se limita la cifra de afaceri impozit, pentru a oferi dovezilor autorităților fiscale scutirea de impozit a livrării; Acest lucru se aplică inclusiv, dar fără a se limita la dovezile introducerii mărfurilor într-un alt stat membru al Uniunii Europene, la numărul de identificare fiscală sau la o scutire personală a cumpărătorului.

  8. PLATA – Plata trebuie efectuată numai prin transfer direct București fără taxe; În cazul în care clientul nu efectuează plăți, vom percepe dobânzi de întârziere cu opt puncte procentuale peste rata de bază a Băncii Centrale Europene în vigoare în ultima zi calendaristică a perioadei precedente de șase luni care se încheie în iunie sau respectiv decembrie, TVA exclus la tariful respectiv aplicabil; În caz de neplată, clientul se angajează să ramburseze toate costurile cererii de plată și afirmarea legală a cererilor, inclusiv onorariile rezonabile ale avocatului.

  8.1. Nu suntem obligați să îndeplinim contractul până în momentul în care clientul și-a îndeplinit obligațiile conform contractului, inclusiv, dar fără a se limita la plata facturilor datorate; Sunt excluse decontarea altor reclamații finale ale clientului de către client, precum și drepturile de reținere și alte drepturi de refuzare a executării.

  8.2. Avem dreptul de a solicita plata imediată a tuturor conturilor deschise, inclusiv a facturilor care nu au fost încă scadente sau amânate și de a solicita plata în avans pentru toate livrările și serviciile restante dacă (a) clientul este parțial sau total implicit în plata sau (b) primim informații că acordarea unui împrumut către client este considerată critică sau (c) clientul devine obiectul unei petiții de insolvență sau (d) clientul prezintă creditorilor săi o propunere de soluționare extrajudiciară .

  8.3. Clientul are dreptul de a prelucra bunurile vândute; Rămânem coproprietari ai bunurilor procesate în raport cu valoarea bunurilor noastre, sub rezerva păstrării dreptului de proprietate asupra produsului final; În cazul în care clientul nu plătește prețul de cumpărare sau nu respectă o prevedere a prezentului contract, avem dreptul, care nu se consideră rezilierea contractului, de a avea acces la sediul și proprietățile cumpărătorului fără o notificare prealabilă și pentru a obține bunurile livrate sub menținerea dreptului de proprietate pe cheltuială să înlăture cumpărătorul și posesia acestuia; La discreția noastră, cumpărătorul este obligat să returneze bunurile pe cheltuiala sa; În acest caz, vom accepta returnarea bunurilor către client numai cu condiția ca îndeplinirea obligațiilor sale contractuale să fie garantată, inclusiv, dar fără a se limita la, plata prețului de cumpărare și a oricăror costuri de reamintire, taxe de colectare și costuri de litigiu acumulate.

  8.4. În cazul refuzului de a accepta bunurile, clientul trebuie să suporte toate costurile de producție, transport și depozitare în ciuda obligațiilor sale de plată; Prețul de achiziție se datorează imediat în caz de neplată; De asemenea, avem dreptul, la discreția noastră, de a cere despăgubiri pentru neexecutare; Clientul nu are dreptul să refuze acceptarea din cauza unor defecte minore.

  9. FORȚA MAJORĂ – În caz de forță majoră, cum ar fi blocarea traficului, lipsa mărfurilor sau a energiei, întreruperea oricărui tip de instalație, greve și blocaje în uzinele noastre sau instalații legate de obligațiile sau impedimentele prin ordinul autorităților sau sancțiuni autoritățile internaționale sau epidemiile sau terorismul, avem dreptul, cu excluderea oricărei cereri de despăgubire a clientului, de a prelungi perioada de livrare sau de a anula parțial sau total obligațiile noastre de livrare prin rezilierea contractului.

  10. DOCUMENTE – Documentele, inclusiv estimările, planurile și desenele puse la dispoziția clientului, rămân în proprietatea noastră. Producerea de fotocopii sau transmiterea către terți este permisă numai cu acordul nostru scris și expres.

  11. DEFECTE – Vom fi răspunzători pentru defecte numai dacă defectele nu se bazează pe, sau se pot atribui utilizării necorespunzătoare, instalării sau funcționării necorespunzătoare, manipulării neglijente, depozitării necorespunzătoare, întreținerii defectuoase, utilizării de către client a echipamentelor sau materialelor necorespunzătoare sau de către terți, uzură naturală, impact electrochimic, electric sau chimic, cu excepția cazului în care astfel de acțiuni sau evenimente sunt imputabile culpei noastre; În cazul bunurilor furnizate care nu sunt conforme cu comanda și sunt defecte, o reclamaţie scrisă trebuie depusă imediat și, în orice caz, în termen de maximum cincisprezece zile de la primirea materialului; Rapoartele de defecte trebuie detaliate și transmise fără întârziere; Pentru viciile ascunse, se aplică termenii legii Defectele care nu pot fi identificate în mod regulat trebuie raportate în termen de trei zile de la descoperirea lor; În cazul în care reclamația este în timp util și se dovedește justificată în urma unei investigații efectuate de tehnicienii companiei noastre sau de reprezentantul nostru, garantăm la discreția noastră repararea sau înlocuirea bunurilor defecte pe cheltuiala noastră în timpul necesar pentru efectuarea reparației sau înlocuire; În cazul în care reparația sau livrarea înlocuitoare nu au succes, clientul are dreptul, la discreția sa, de a anula comanda sau de a reduce prețul de achiziție, excluzând orice tip de despăgubire pentru daune de orice altă natură; Clientul pierde orice drept de reclamație și, prin urmare, de înlocuire a bunurilor dacă nu suspendă imediat prelucrarea sau utilizarea materialelor care fac obiectul litigiului; Compania noastră nu își asumă nicio responsabilitate pentru aplicații sau, în orice caz, operațiunile la care vor fi supuse bunurile ulterior; Reclamația sau disputa simplă nu dă dreptul cumpărătorului să suspende plata facturilor.

  12. DAUNE – Cererile de despăgubire datorate neglijenței ușoare, încălcării culpabile sau a neglijenței grave a obligațiilor secundare, inclusiv, dar fără a se limita la obligațiile de consiliere și informare, sunt excluse; În plus, nu suntem răspunzători pentru daunele ulterioare cauzate de un defect sau pentru profitul pierdut; Cererile pentru despăgubiri datorate întârzierii sau întârzierii executării sunt excluse; În niciun caz nu vom fi răspunzători pentru neglijența subcontractanților sau a altor companii pe care le folosim pentru a ne îndeplini obligațiile; Informațiile despre prelucrarea și utilizarea produselor noastre, sfaturi tehnice și de altă natură, inclusiv dar fără a se limita la utilizare, greutăți, dimensiuni, forme, culori, evaluări de performanță și modele, nu sunt obligatorii; După expirarea perioadei de garanție legale, toate cererile de garanție ale clientului sunt excluse, în ciuda sferei garanției acordate de client clientului său.